BIP
Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej - Gdynia
Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna

Wojskowi Inspektorzy Weterynaryjni Zespołu Nadzoru Weterynaryjnego i Profilaktyki Weterynaryjnej realizują zadania z zakresu zapewnienie weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego - ochrony zdrowia i życia żołnierzy oraz personelu cywilnego wojska w stosunku do jednostek i instytucji wojskowych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Ponadto, Wojskowi Inspektorzy Weterynaryjni prowadzą stały nadzór nad dobrostanem i obejmują opieką lekarsko-weterynaryjną psy służbowe.

 

GŁÓWNE ZADANIA :

 • nadzór nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego produkowanej i dostarczanej na potrzeby wojska;
 • zapobieganie i minimalizacja skutków zatruć pokarmowych, mogących mieć swoje źródło w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
 • osłona weterynaryjna żołnierzy i personelu wojskowego Sił Sojuszniczych na terytorium Polski;
 • rozpoznanie epizootyczne w rejonach dyslokacji i zakwaterowania wojska oraz współuczestnictwo w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 • zapewnienie dobrostanu utrzymywanym i wykorzystywanym w wojsku zwierzętom etatowym, w tym zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej;
 • zapobieganie działaniu broni masowego rażenia oraz jego ewentualnym skutkom.


Osłona weterynaryjna jest integralną częścią zabezpieczenia przeciwepidemicznego i przeciwepizootycznego SZ RP. Organizowana jest w celu ochrony zdrowia żołnierzy, głównie przed:

 • chorobami odzwierzęcymi (zoonozami) – ptasia grypa, wąglik, wścieklizna, tularemia itp.;
 • zatruciami pokarmowymi - salmonellozy, gronkowce, botulizm itp.;
 • zatruciami związkami chemicznymi
 • skutkami działania broni masowego rażenia – BMR.

Wojskowa służba weterynaryjna współpracuje z:

 • Wojskową Inspekcją Sanitarną;
 • Wojskową Inspekcją Farmaceutyczną;
 • Inspekcją Weterynaryjną;
 • Państwową Inspekcją Sanitarną;
 • Izbami Lekarsko-Weterynaryjnymi (krajowa, okręgowe);
 • służbami weterynaryjnymi wojsk Sojuszu;
 • resortami i instytucjami cywilnymi w zakresie swoich kompetencji (Min. Zdrowia, MSWiA – Policja i Straż Graniczna), Agencja Rezerw Materiałowych;
 • placówkami naukowo-badawczym.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych